Niezbędnym elementem przed przystąpieniem do prac projektowych jest uzyskanie szeregu informacji i dokumentów formalno prawnych mających bezpośredni wpływ na ostateczny kształt inwestycji jak również jej funkcjonowanie. W związku z tym biuro zapewnia pomoc w zakresie uzyskania materiałów niezbędnych do rozpoczęcia projektowania.

 • uzyskanie map do celów lokalizacyjnych
 • sporządzanie map do celów projektowych
 • przygotowanie wniosków o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • inwentaryzacje obiektów już istniejących
 • badania gruntowo-wodne
 • ekspertyzy techniczne
 • wybór technologii wznoszenia budynku
 • opracowanie programu inwestycji

Opracowanie stanowi podstawę założeń inwestora w odniesieniu do uwarunkowań terenowych inwestycji i dokumentów formalno prawnych. Szkic określenia wstępną powierzchnie i gabaryty obiektu a także jego możliwości lokalizacji na działce.

Opracowanie projektu koncepcyjnego polega na przedstawieniu w postaci rysunkowej wizji architektonicznej opracowywanego zagadnienia. Przygotowane przez nas materiały zapewniają na prezentacje projektu w sposób czytelny i zrozumiały dla inwestora. Na tym etapie ustalana jest zarówno forma przestrzenna obiektu jak również materiały wykończeniowe i kolorystyka. Projekt ten zawiera opracowanie funkcjonalno - bryłowe które przedstawiane jest za pomocą rysunków 2d i wizualizacji 3d opracowywanego tematu. W zależności od funkcji projektowanego obiektu w skład rysunków 2d wchodzą:

 • układ pomieszczeń z opisem i metrażem
 • elewacje i przekroje budynku
 • plan zagospodarowania terenu
 • zestawianie powierzchni
 • fotorealistyczne wizualizacje 3d - opracowanie 3d zawiera wizualizacje projektowanego obiektu materiały i elementy wyposażenia użyte w projekcie koncepcyjnym.

Przystąpienie do projektu budowlanego następuje po zaakceptowaniu przez inwestora projektu koncepcyjnego. Na tym etapie wykonuje się rysunki budowlane o stopniu szczegółowości niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie przekazuje się opracowanie architektoniczne branżystą w celu wykonania przez nich opracowań szczegółowych niezbędnych do realizacji obiektu. Po otrzymaniu opracowań weryfikuje się je z projektem architektonicznym w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji funkcjonalnych bądź wizualnych. Tak zweryfikowane opracowanie zamyka część rysunkową do pozwolenia na budowę. W następnej kolejności wykonuje się opis techniczny do projektu w którym zawarte są szczegółowe rozwiązania budowle jak również elementy które nie zostały objęte opracowaniem rysunkowym. Ostatnią składową projektu budowlanego jest zbiór dokumentów formalno prawnych dołączony do opracowania rysunkowego.

Na etapie tym wykonujemy projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany w zakresie obejmującym:
 • projekt architektoniczny budynku
 • projekt konstrukcyjny budynku
 • projekty branżowe instalacji wewnętrznych w budynku (CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna/klimatyzacja/rekuperacja, woda ppoż,
 • drogi wewnętrzne i miejsca postojowe
 • instalacje zewnętrzne na działce (woda, hydranty ppoż, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryka)
 • instalacje teletechniczne
 • ekspertyzy techniczne
 • uzgodnienia niezbędnych rzeczoznawców (ppoż, higieniczno-sanitarne, BHP)
 • sporządzenie niezbędnych wniosków formalno-prawnych
 • złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją techniczną do uzyskania pozwolenia na budowę

Projekty które nie wymagają pozwolenia na budowę (aranżacje wnętrz) opracowuje się na tym etapie w stopniu pozwalającym na realizacje projektu koncepcyjnego zgodnie z zamierzeniami projektanta i oczekiwaniami inwestora. Wraz z inwestorem dobiera się materiały wykończeniowe z których zrealizowany będzie projekt, wyborów tych dokonuje się w salonach sprzedażowych materiałów wykończeniowych. Dobory te pozwalają na szczegółowe opracowanie warstwy wykonawczej projektu. Zawartość rysunkowa takiego opracowania pozwala na realizacje przez wykonawcę założeń projektu koncepcyjnego. Oprócz informacji na temat wyboru materiałów wykończeniowych i doborów materiałów wnętrz znajdują się również precyzyjne wytyczne jak mają one być wykończone. Jako dopełnienie projektu opracowanie zawiera rysunki szczegółowe jak wykonać przyłącza elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne i rysunki mebli wykonywanych na zamówienie inwestora. W stopniu szczegółowości pozwalającym uniknąć pytań ze strony wykonawców. Opracowanie zawiera również informacje na temat ilości materiałów jakie niezbędne są do wykonania projektu.

Przygotowany projekt budowlany przekazuje się inwestorowi, stanowiące opracowanie jest gotowe do złożenia jako dokument na podstawie którego wydane będzie pozwolenie na budowę. Podczas gdy projekt jest weryfikowany w odpowiednim urzędzie projektant wykonuje opracowanie wykonawcze projektu, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat rozwiązań materiałowych i połączeń między tymi materiałami, jak również detale połączeń elementów wykończeniowych i rysunki szczegółowe miejsc które mogły nasunąć pytania podczas ich wykonywaniu przez fachowców.
Podczas tego etapu opracowuje się:
 • projekt architektoniczny budynku wraz z zestawieniem detali wykonawczych
 • projekt konstrukcji wraz z zestawieniami materiałów
 • projekty branżowe instalacji wewnętrznych (CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, rekuperacja, woda ppoż, elektryka)
Podczas tego etapu projektant w ścisłej współpracy z wykonawcami koordynuje realizacje projektu wykonawczego i odpowiada na ewentualne wątpliwości które pojawiają się przy wykonywaniu prac budowlanych.Biuro oferuje również opracowanie projektów "pod klucz" w takim przypadku występuje w roli inwestora zastępczego. Koordynacja taka polega na całkowitym przejęciu zadań nadzoru i spotykanie się z inwestorem tylko w kluczowych momentach realizowanego projektu.